Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa w leczeniu ranochirurgii i piersi ad 5

Przyznane leki potwierdzono dla pacjentów zakażonych przez sprawdzenie oryginalnych zapisów dotyczących drukowania dla etykiet dołączonych do fiolek z lekiem. Wyniki
Populacja pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Przyczyny wykluczenia pacjentów z analizy po losowaniu. Tabela 2. Tabela 2. Podstawowa charakterystyka badanych pacjentów * Łącznie 1319 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej cefonicid lub placebo spośród 4482, którzy zostali zakwalifikowani do kwalifikowanych procedur. Powody, dla których nie uwzględniono pozostałych w randomizacji, to istnienie kryterium wykluczenia (1035 pacjentów), odmowa uczestnictwa pacjenta (920), niezdolność do omówienia procedury z pacjentem (763) i odmowa udzielenia zgody przez chirurga pacjent do udziału (445). Łącznie 101 pacjentów zostało wykluczonych z analizy po przypisaniu ich do grupy cefonicid lub placebo z powodów przedstawionych w Tabeli 1. Wszystkich 101 pacjentów, z wyjątkiem 6 osób, których utracono w celu obserwacji, wykluczono z powodu zdarzeń, które skutecznie reprezentowały późne dyskwalifikacje, które miały miejsce po przydzieleniu do badanego leku lub grupy placebo, ale przed istotnym przystąpieniem do badania. Wystąpiły zakażenia pooperacyjne u czterech wykluczonych pacjentów. Dwóch z tych pacjentów zostało losowo przydzielonych do każdego schematu, chociaż żaden z czterech pacjentów nie otrzymał przypisanego im antybiotyku lub placebo. Charakterystyka linii podstawowej 1218 pacjentów, którzy byli analizowani, przedstawiono w Tabeli 2. Chociaż liczba pacjentów losowo przydzielonych do grup różniła się istotnie między ośrodkami, odsetek takich pacjentów z danymi, które mogły być analizowane, wynosił 91 procent i 95 procent. w każdym centrum. Liczba pacjentów uwzględnionych w analizie i całkowita liczba losowo przydzielona do otrzymania cefonicidu lub placebo w sześciu ośrodkach wynosiła 101 ze 107 (94 procent), 131 z 143 (92 procent), 177 z 193 (92 procent), 213 233 (91 procent), 273 z 288 (95 procent) i 323 z 355 (91 procent). Nie było istotnych różnic między obiema grupami leczenia w odniesieniu do przedstawionych zmiennych lub innych ocenianych przez nas, w tym szpitala, diagnozy raka piersi, miesiąca roku lub historii alkoholizmu, steroidoterapii, neutropenii lub asplenii.
Tabela 3. Tabela 3. Charakterystyka zabiegów chirurgicznych * Lumpektomia i zmodyfikowane mastektomie radykalne stanowiły 90 procent zabiegów z udziałem piersi. Wrodzona herniforafia stanowiła 98 procent procedur przepuklinowych. Wybrane charakterystyki zabiegów przedstawiono w Tabeli 3. Grupy placebo i cefonicydów nie różniły się pod względem cech odnotowanych w tabeli lub innych, które zmierzono, w tym liczby osób, które otrzymały dawki profilaktyczne ponad 90 minut przed rozpoczęciem lub po zabiegu chirurgicznym. operacja rozpoczęła się; liczba pacjentów, u których wykonano rozcięcie w okolicy pachowej, przeszczepienie skóry lub rekonstrukcję klapy; liczba umieszczonych drenów; rodzaj znieczulenia; lub prawdopodobieństwo intubacji.
Status 99 procent (599) osób dotkniętych ktykosteroidem i 99 procent (609) osób otrzymujących placebo było znane sześć lub więcej dni po operacji
[hasła pokrewne: łechtaczki przerost, objaw szarfy, ciśnienie onkotyczne ]