Ryzyko zapalenia płuc Pneumocystis carinii wśród mężczyzn zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 cd

Konkretnie, 3 procent, 10 procent i 27 procent osobników z udziałem komórek CD4 + wynoszącym 20 procent lub mniej miało zapalenie płuc P. carinii po odpowiednio 6, 12 i 36 miesiącach. Tylko z 243 uczestników, których komórki GD4 + stanowiły ponad 20 procent całkowitej liczby limfocytów przy wejściu do badania, miał tę oportunistyczną infekcję w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Tabela 2. Tabela 2. Skumulowana częstość występowania sądów komórkowych CD4 + 200 lub mniej na milimetr sześcienny wśród seropozytywnych mężczyzn z liczbą powyżej 200 na linii podstawowej. Tabela 2 pokazuje czas wymagany do osiągnięcia liczby komórek CD4 + 200 na milimetr sześcienny lub mniej u 1588 uczestników, których liczba przy wejściu wynosiła powyżej 200 na milimetr sześcienny. W trakcie badania stopniowo rosnąca część kohorty miała liczbę komórek CD4 + wynoszącą 200 na milimetr sześcienny lub mniej. Największą liczbę uczestników, którzy osiągnęli ten poziom immunosupresji, stanowili mężczyźni z liczbą od 201 do 350 komórek CD4 + na milimetr sześcienny przy wejściu; 110 z 217 mężczyzn w tej grupie osiągnęło w trakcie badania liczbę 200 komórek lub mniej. Przeciwnie, 49 z 499 mężczyzn, którzy weszli do badania z ponad 700 komórkami CD4 + na milimetr sześcienny, miało zmniejszenie liczby komórek CD4 + do poziomu 200 komórek lub mniej.
Tabela 3. Tabela 3. Skumulowana częstość występowania zapalenia płuc P. carinii u seropozytywnych mężczyzn po osiągnięciu liczby komórek CD4 + 200 na milimetr sześcienny lub mniej, zgodnie z liczbą objawów klinicznych. * Tabela 4. Tabela 4. Skumulowana częstość występowania P. carinii Zapalenie płuc u osób badanych, które osiągnęły liczbę komórek CD4 + 200 lub mniej na milimetr sześcienny, zgodnie z objawami klinicznymi obecnymi w czasie liczenia. Tabela 3 przedstawia zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc P. carinii wśród 323 uczestników z ubytkiem komórek CD4 +, które stały się ciężkie (.200 na milimetr sześcienny) podczas badania. Z 323 uczestników 196 (60,7 procent) było bezobjawowych, gdy po raz pierwszy odnotowano zmniejszenie liczby komórek CD4 +. Odsetek mężczyzn z rozpoznaniem zapalenia płuc P. carinii wśród tych 196 uczestników był podobny do tego obserwowanego u 77 mężczyzn, którzy mieli mniej niż 200 komórek CD4 + na milimetr sześcienny przy wejściu (tabele i 3). Historia lub obecność klinicznych objawów przedmiotowych lub podmiotowych związanych z HIV-1 podczas wizyty w klinice, w których liczba komórek CD4 + spadła do 200 na milimetr sześcienny lub niższej, potwierdziła późniejsze ryzyko wystąpienia zapalenia płuc P. carinii. Ryzyko związane z określonymi objawami lub objawami odnotowanymi podczas tej wizyty przedstawiono w Tabeli 4. Według analizy jednowymiarowej drożdżyca, gorączka, niezamierzona utrata masy ciała i utrzymujące się zmęczenie istotnie zwiększały ryzyko wystąpienia zapalenia płuc P. carinii wśród uczestników z niskim poziomem CD4 + liczba komórek. Obecność biegunki, półpasiec od poprzedniej wizyty lub owłosiona leukoplakia zwiększały ryzyko, ale nie znacząco (Tabela 4).
Tabela 5. Tabela 5. Względne ryzyko wystąpienia zapalenia płuc P. carinii po zakończeniu badania Osiągnięto liczbę komórek CD4 + wynoszącą 200 lub mniej na milimetr sześcienny, zgodnie z pojawieniem się objawów lub objawów przed rozpoznaniem zapalenia płuc. * W celu określenia niezależnego wkładu gorączki, pleśniawki, utraty wagi i zmęczenia występującego po wizycie, w której liczba komórek CD4 + wynosiła 200 na milimetr sześcienny lub mniej, przeprowadzono analizę wieloczynnikową, w której te cztery objawy lub oznaki zostały użyte jako zależne od czasu współzmienne
[hasła pokrewne: objaw szarfy, pokrzywka dermograficzna, plastry evra opinie ]