Ryzyko zapalenia płuc Pneumocystis carinii wśród mężczyzn zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 czesc 4

Jedynie drozd i gorączka znacząco przyczyniły się do ryzyka zapalenia płuc P. carinii (tab. 5). Wśród mężczyzn, u których objawy nigdy nie wystąpiły, 8,2 procent, 12,8 procent i 33,9 procent miało zapalenie płuc P. carinii odpowiednio 6, 12 i 36 miesięcy po liczbie komórek CD4 + 200 lub mniej na milimetr sześcienny. Rysunek 1. Rycina 1. Ostatnie liczby komórek CD4 + wykonane u 168 uczestników wieloośrodkowego badania kohortowego AIDS przed rozwojem zapalenia płuc P. carinii. Rycina pokazuje czas przed diagnozą i ostatnią liczbę komórek CD4 + określoną u każdego z 168 mężczyzn, u których rozwinęło się zapalenie płuc P. carinii. Wizyty w klinikach zostały zaplanowane zgodnie z protokołem, niezależnie od stanu klinicznego, a informacje na temat ostatniej dostępnej liczby komórek uzyskano w różnym czasie przed rozpoznaniem zapalenia płuc P. carinii. Dziewiętnastu z 168 mężczyzn weszło do badania z liczbą komórek CD4 + 200 na milimetr sześcienny lub mniej. Ponadto diagnoza została ustalona w 81 z 323 uczestników (25,1 procent), których liczba spadła do tego poziomu w trakcie badania. Siedemdziesiąt dwa z tych 81 uczestników (89 procent) ukończyło wizytę w klinice w ciągu sześciu miesięcy przed rozpoznaniem. Podgrupa 45 mężczyzn, która była obserwowana w ciągu trzech miesięcy przed rozpoznaniem miała medianę liczby komórek CD4 + 82 na milimetr sześcienny, z przedziałem międzykwartylowym (od 25 do 75 percentyla) od 37 do 135. Ostatnia dostępna liczba komórek CD4 + wynosiła powyżej 200 na milimetr sześcienny u 68 uczestników, u których rozwinęło się zapalenie płuc P. carinii. Te 68 stanowiło 5,4 procent mężczyzn, których ostatnia dostępna liczba wynosiła powyżej 200 na milimetr sześcienny. W przypadku 68 uczestników średni czas pomiędzy ostatnią wizytą w klinice a rozpoznaniem zapalenia płuc P. carinii wynosił 9,7 miesiąca. Średnia liczba komórek CD4 + u tych 68 mężczyzn wynosiła 378 na milimetr sześcienny. Tylko 31 z 68 było widocznych w ciągu sześciu miesięcy przed rozpoznaniem, a 12 było obserwowanych w ciągu trzech miesięcy od rozpoznania. Mediana liczby komórek CD4 + u tych 12 pacjentów wynosiła 272 na milimetr sześcienny, a międzykwartylowy zakres wahał się od 232 do 385. Spośród 31 mężczyzn obserwowanych w ciągu sześciu miesięcy przed rozpoznaniem, którzy liczyli powyżej 200 na milimetr sześcienny, stwierdzono, że 60% ma pleśniawkę (40 procent) lub gorączka (13,3 procent) lub oboje (6,7 procent) podczas ich ostatniej wizyty przed rozpoznaniem zapalenia płuc P. carinii.
Dyskusja
P. carinii jest wszechobecnym ludzkim patogenem. Ponad 80 procent populacji ma przeciwciała przeciwko organizmowi, prawdopodobnie odzwierciedlając infekcję we wczesnym okresie życia.8 Osoby z obniżoną odpornością, w tym niedożywione noworodki, niemowlęta z hipogammaglobulinemią, dysplazję grasicy lub ciężki złożony niedobór odporności, biorcy przeszczepów, pacjenci otrzymujący intensywną chemioterapię i osoby zakażone HIV-1, są narażone na aktywne infekcje.9 Specyficzny mechanizm immunologiczny odpowiedzialny za hamowanie proliferacji P. carinii u immunokompetentnych żywicieli i deficyt, który pozwala na rozwój choroby w upośledzonych gospodarzach, nie został zdefiniowany. Nasza analiza została podjęta w celu określenia czynników związanych ze zwiększonym ryzykiem zapalenia płuc P. carinii u homoseksualnych i biseksualnych mężczyzn zakażonych wirusem HIV-1. Badane osoby 1665 zakażone HIV-1 nie otrzymywały profilaktyki zakażenia P
[patrz też: ile żyje komórka jajowa, ciśnienie onkotyczne, kalenistyka plan treningowy ]