Wpływ operacji zmniejszenia objętości płuc u pacjentów z ciężką rozedmą płuc czesc 4

Względne ryzyko śmierci w każdym punkcie czasowym uzyskano przy użyciu modelu regresji Coxa. Stwierdzono istotny stan każdego pacjenta do końca maja 1999 r. Analizy przeprowadzono za pomocą pakietów oprogramowania statystycznego SAS i Stata. Wyniki przedstawiono dla wszystkich pacjentów, o ile nie podano inaczej, i wyrażono jako wartości mediany z przedziałami kwartylowymi. Wszystkie podane wartości P są przeznaczone do dwustronnych testów. Badanie zostało zatwierdzone i monitorowane przez komisję etyki badawczej Royal Brompton Hospital, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną, świadomą zgodę. Wyniki
Rekrutacja
Tabela 1. Tabela 1. Wyniki Pomiary na linii podstawowej i po operacji zmniejszenia objętości płuc lub kontynuacji leczenia. Stu siedemdziesięciu czterech pacjentów skierowano, a 48 losowo przydzielono do leczenia, 24 do każdej grupy. Przyczynami wykluczenia były niskie wyniki w testach czynności płuc lub odległości (78 pacjentów), niechęć do wzięcia udziału w badaniu (32 pacjentów), inna choroba płuc (8 pacjentów), kontynuowane palenie (5 pacjentów) i geograficzne lub inne powody (3 pacjentów). Po randomizacji jeden pacjent z grupy chirurgicznej wycofał się z badania przed operacją. Podstawowa charakterystyka pacjentów, w tym rozkład rozedmy płuc na CT, nie różniły się istotnie między grupami (Tabela 1). Sześciu pacjentów w grupie medycznej (25 procent) i siedmiu w grupie chirurgicznej (29 procent) to kobiety. Mediana wieku wynosiła 60 lat (zakres międzykwartylny, 53 do 69) dla pacjentów leczonych medycznie i 62 lata (zakres międzykwartylu, 56 do 67) dla pacjentów leczonych operacyjnie. Wśród pacjentów leczonych medycznie, rozkład rozedmy według tomografii komputerowej był uogólniony u 12 pacjentów, przeważnie w górnej strefie u 9, a przeważnie w dolnej strefie u 3. Wśród pacjentów leczonych operacyjnie, odpowiednie liczby wynosiły 14, 8. i 2 pacjentów.
Podstawowe wyniki
W grupie chirurgicznej odnotowano pięć zgonów (21 procent) i trzy w grupie medycznej (12 procent). Śmiertelność operacyjna (zgony wewnątrzszpitalne po operacji) wynosiła 6 procent (1 z 18) wśród osób, które spełniły zmodyfikowane kryteria i 17 procent (4 z 23) w ogóle, nie licząc pacjenta, który wycofał się po przydzieleniu do operacji. Przedwczesna śmierć w grupie operacyjnej (w dniach 2, 11, 15 i 74 po operacji) była spowodowana niewydolnością oddechową, z lub bez infekcji. Jeden inny chirurgicznie leczony pacjent zmarł nagle w domu 287 dni po operacji. Zgony w grupie medycznej (w dniach 72, 242 i 475 po randomizacji) były spowodowane niewydolnością oddechową. Analiza całej grupy badanej nie wykazała istotnej różnicy przeżycia między grupami (względne ryzyko zgonu w grupie chirurgicznej w porównaniu z grupą medyczną, 1,74; przedział ufności 95%, 0,47 do 6,46, P = 0,29, według testu log-rank ).
Rysunek 1. Rycina 1. Mediana zmian w wymuszonej objętości wydechowej w jednej drugiej i wymuszonej zdolności życiowej w grupach otrzymujących leczenie chirurgiczne i medyczne. Mediana zmian została uzyskana przez porównanie odpowiedzi każdego pacjenta z jego wartościami linii podstawowej, a zatem różnią się one od wartości przedstawionych w Tabeli 1
[więcej w: ostra niewydolność nerek objawy, wałeczki szkliste, bezmocz ]
[patrz też: objaw szarfy, zaldiar opinie, kalenistyka plan treningowy ]