Kortykosteroidy wziewne o niskiej dawce i zapobieganie zgonom z powodu astmy

Chociaż wziewne kortykosteroidy są skuteczne w leczeniu astmy, nie jest pewne, czy ich stosowanie może zapobiec śmierci z powodu astmy. Metody
Korzystaliśmy z baz danych Saskatchewan Health w celu stworzenia populacji kohorty wszystkich osób w wieku od 5 do 44 lat, które stosowały leki przeciwastmowe w okresie od 1975 r. Do 1991 r. Podążaliśmy za badanymi do końca 1997 r., Ich 55. urodziny, śmierć, emigracja lub zakończenie ubezpieczenia zdrowotnego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Przeprowadziliśmy zagnieżdżone badanie kliniczno-kontrolne, w którym uczestnicy, którzy zmarli na astmę, zostali dopasowani do kontroli w kohorcie, zgodnie z długością obserwacji w chwili śmierci pacjenta (data indeksowania), data wejścia na studia i nasilenie astmy. Obliczyliśmy współczynniki stopy po dostosowaniu do wieku i płci badanej osoby; liczba zaleceń dla teofiliny, nebulizowanych i doustnych agonistów .-adrenergicznych oraz doustnych kortykosteroidów w roku poprzedzającym datę indeksowania; liczba kanistrów wziewnych agonistów .-adrenergicznych stosowanych w roku poprzedzającym datę indeksowania; oraz liczba hospitalizacji z powodu astmy w ciągu dwóch lat przed datą indeksacji.
Wyniki
Kohorta składała się z 30 569 osób. Z 562 zgonów 77 zostało sklasyfikowanych jako spowodowane astmą. Dopasowaliśmy 66 osób, które zmarły na astmę, dla których dostępne były pełne dane z 2681 kontrolami. Pięćdziesiąt trzy procent pacjentów i 46 procent pacjentów z grupy kontrolnej stosowało w zeszłym roku wziewne kortykosteroidy, najczęściej beklometazon w małej dawce. Średnia liczba kanistrów wynosiła 1,18 dla pacjentów, którzy zmarli, a 1,57 dla kontroli. Na podstawie ciągłej analizy dawka-reakcja, obliczyliśmy, że wskaźnik zgonu z powodu astmy zmniejszył się o 21% z każdym dodatkowym pochłaniaczem wziewnych kortykosteroidów stosowanym w poprzednim roku (współczynnik skorygowany, 0,79, przedział ufności 95%, 0,65 do 0,97). Częstość zgonów z powodu astmy w ciągu pierwszych trzech miesięcy po odstawieniu wziewnych kortykosteroidów była wyższa niż u pacjentów, którzy nadal stosowali leki.
Wnioski
Regularne stosowanie niskodawkowych wziewnych kortykosteroidów wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem zgonu z powodu astmy.
Wprowadzenie
Większości zgonów z powodu astmy można zapobiec, szczególnie wśród młodzieży. Niemniej jednak wskaźnik zgonów z powodu astmy wynosi od mniej niż do 4 na 100 000 rocznie wśród ogólnej populacji na całym świecie i do 10 na 10 000 rocznie wśród osób chorych na astmę w Kanadzie, którzy przyjmują leki.1,2 Wskaźnik zgonu z astma, która znacznie wzrasta wraz z nasileniem astmy, 3 prawie się podwoiła w Stanach Zjednoczonych w latach 1980. 4 Skuteczność wziewnych kortykosteroidów w zmniejszaniu zapalenia dróg oddechowych i nadreaktywności doprowadziła do ich powszechnego stosowania jako początkowej terapii w leczeniu umiarkowanych do – ciężka astma u dorosłych. Leki te są bardzo skuteczne w zmniejszaniu częstotliwości dni z objawami, poprawą czynności płuc oraz zmniejszeniem częstości hospitalizacji z powodu astmy i ryzyka ataku zagrażającego życiu.5-9 Jednak informacje o tym, czy wziewne kortykosteroidy zapobiegają śmierci z powodu astmy jest skąpy i niejednoznaczny.
Tendencje w kilku krajach wskazują, że w latach 80. i 90. ubiegłego wieku wzrosła sprzedaż wziewnych kortykosteroidów, gdy roczne wskaźniki zgonu z powodu astmy zmalały.10-12 Trzy badania kliniczno-kontrolne z Nowej Zelandii i kohortowe badanie z Saskatchewan, Kanada, które zostały zaprojektowane w celu oceny wpływu agonistów .-adrenergicznych na zgon z powodu astmy, nie znaleziono związku między stosowaniem wziewnych kortykosteroidów a śmiercią z powodu astmy.2,13-16 Mogło to wynikać z niskiego odsetka stosowania wziewnych kortykosteroidów w latach 80.
[patrz też: nitki grzybni w moczu, mroczki przed oczami, wielomocz w ostrej niewydolności nerek ]
[przypisy: łechtaczki przerost, zapalenie opon mozgowych objawy, pokrzywka dermograficzna ]